İş sözleşmeleri yazılı bir şekilde yapılacak
İş sözleşmeleri yazılı bir şekilde yapılacak
Düzenlemeye göre uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı bir şekilde yapılacak. Sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücretin ödenmesiyle ilgili hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipmanlar ile bunların korunmasına dair yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarıyla ilgili hükümler yer alacak.
Düzenleme maliyetleri çalışan ile işveren tarafından belirlenecek
Düzenleme maliyetleri çalışan ile işveren tarafından belirlenecek
Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekan ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak. Bu düzenlemeden kaynaklı maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecek.
İş araçları işveren tarafından sağlanacak
İş araçları işveren tarafından sağlanacak
Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanacak. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık, anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilecek.
İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecek. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanacak.
İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmayacak.
Zorunlu giderlerle ilgili hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek
Zorunlu giderlerle ilgili hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek
İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesinde ve karşılanmasıyla ilgili hususlar da iş sözleşmesinde belirtilecek.
Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek.
Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.
Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenecek.
Verilerin korunması
Verilerin korunması
İşverenin, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alacak.
Öte yandan, işveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirleyecek. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunlu olacak.
İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacak.
Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler
Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler
Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütecek. İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya halihazırda işyerinde çalışan işçinin sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirecek. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz