Ta­sa­rım ye­te­nek­le­riy­le ol­du­ğu ka­dar sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­min­de de zir­ve­yi zor­la­yan İtal­yan­lar, araç­la­rı­nı ge­liş­tir­mek için yo­ğun bir me­sa­i har­cı­yor.
AVENTADOR`A YENİ VERSİYON
AVENTADOR`A YENİ VERSİYON
Sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da ha­cim kü­çült­me ya da tur­bo bes­le­me gi­bi ye­ni­lik­çi ha­re­ket­le­re ka­tıl­ma­yan Lam­borg­hi­ni, V12 mo­tor­lu Aven­ta­do­r’­a ye­ni bir ver­si­yon ek­le­di.
MARKANIN EN GÜÇLÜ MODELİ
MARKANIN EN GÜÇLÜ MODELİ
Aven­ta­dor LP750-4 Su­per Ve­lo­ce (SV) isim­li araç, ay­nı za­man­da mar­ka­nın en güç­lü mo­de­li ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz